my menu

醫學教育研究部-教學資源

簡介主管介紹未來展望 組織架構 教學資源 成果報告 聯絡方式

臨床技能中心 圖書資源檢索
模擬病房 醫師休息室
第二禮堂 中型會議室
圖書室 電腦多媒體室
 
雙向視訊  

 

 
100x80